Monday, 28 September 2015

PROSES PENGENDALIAN PENGURUSAN ISLAM

PERANCANGAN
´Amat penting dalam sesebuah organisasi
´Tanpa perancangan ini sebuah organisasi tidak akan dapat dilaksanakan dengan jayanya.
´Perancangan yang teliti dan berpandangan jauh akan mempengaruhi keberhasilan dan kejayaan sesebuah organisasi
´Perancangan yang teliti juga melambangkan keunggulan sesebuah organisasi terutamanya :
      a) Persediaan menghadapi pelbagai masalah masa depan
ELEMEN PERANCANGAN
´Mengenalpasti sumber yang ada
´Tentukan matlamat atau objektif organisasi
´Tentukan garis panduan untuk mencapai objektif
´Jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai objektif
´Falsafah dan prinsip organisasi
´Keseluruhan kegiatan organisasi
PROSES PERANCANGAN
1) Tentukan objektif yang hendak dicapai
2)Analisis suasana dan status semasa yang melibatkan persekitaran dalaman dan luaran organisasi  dan hubungannya dengan matlamat yang hendak dicapai dalam organisasi
3)Mengenalpasti kelemahan organisasi. Antaranya factor atau cabaran yang boleh jadi ancaman.
4) Kemukakan pelan tindakan yang bersifat jangka panjang dan pendek yang dilaksanakan untuk capai matlamat
CONTOH PERANCANGAN DALAM ISLAM
Contoh yang dapat dijadikan sebagai “role model” ialah perancangan Rasulullah ketika menyampaikan dakwah
di Mekah semasa awal kedatangan Islam dan seterusnya mengembangkannya di Madinah

Peringkat Pertama:
Dakwah secara tutup dan sulit
Hal ini diambil kira kekuatan dalaman umat islam ketika ancaman yang bakal diterima daripada golongan musyrikin Mekah.

Peringkat Kedua:
Dakwah secara terbuka dan terangan
Dilakukan setelah umat islam mempunyai sedikit kekuatan dan pertambahan orang yang memeluk islam

  Peringkat Ketiga:
Apabila ancaman terhadap umat Islam semakin kuat
Di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, 
menggubal Piagam Madinah, mendirikan pasar, mengukuhkan Madinah sebagai sebuah
Negara, menjalankan hukum dan peraturan Islam, membina masyarakat dan 
 Negara yang berdaulat, kuat dan dihormati.

pluralisme (menyamakan semua agama)

        sejarah
vMerupakan fahaman yang menyamaratakan semua agama.

vDidukung oleh sekelompok umat islam yang dikenali sbg penganut “ Islam liberal”

vMenekankan ciri keterbukaan dan kebebasan dengan utamakan logic akal dalam mentafsir ajaran islam.

vMereka mempertikaikan ilmu taurat sehingga melibatkan Al Quran & Al hadis.

vMereka juga menyatakan al-quran sekarang bukan wahyu  Tuhan yg asli tetapi adalah ciptaan nabi Muhammad.

vBagi mereka hadis-hadis adalah saling bertentangan sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya.

vDalam mentafsir & menilai hukum agama , mereka mengguna pakai tafsiran ulama yang telah ditolak oleh ulama yang menggunakan disiplin ilmu yang benar.

vPluralisme mendakwa semua agama adalah bersifat relatif.

vMereka menganggap semua agama mempunyai tujuan yang satu iaitu       ‘membawa manusia kepada keselamatan di akhirat

vIa amat bercanggah dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran                 bahawa Islam adalah satunya agama yg benar diterima di sisi Allah swt.

vTahun 2005 MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan plurisme agama       ini

vPengharaman tersebut adalah wajar kerana doktrin yang dibawa oleh        pluralisme menyesatkan

vPengasas pluralisme agama, John Hick, professor teologi di Claremont       graduate school California USA mengajarkan semua agama menuju ke      satu titik pusat, iaituRealiti Tunggal’ (Tuhan)tetapi tuhan itu dijelmakan      dalam pelbagai bentuk dan cara tertentu mengikut ajaran agama                 masing-masing.

vNurcholish Madjid telah mengubah makna Kalimah Syahadah dengan        pengertianTidak ada Tuhan kecuali Tuhandengan tafsiran                      pengertiannya bahawa menyembah Tuhan yang mana sekalipun                adalah benar kerana hakikatnya semuanya menuju ke satu titik pusat,       iaituHakikat Yang Tunggal’

vKesimpulan, pluralisme agama mencetuskan banyak percanggahan            dalam syariat Islam. Mereka menganggap tidak ada satu pun aspek            syariat Islam yang suci kerana menurut mereka syariat adalah hasil            ciptaan manusia

vTidak hairanlah aliran ini mengizinkan perkahwinan berlainan agama.
CIRI-CIRI

vBercanggah dalam syariat islam

vMengganggap tidak ada satu aspek syariat yang suci kerana menurut        syariat adalah hasil ciptaan manusia

vIzinkan perkahwinan berlainan agama

vMemperjuangkan hak golongan homoseksual

vSemua agama bersifat relatif
KESAN-KESAN PLURALISME
1)Sosial

vKonflik agama mewujudkan salah faham dan pandangan buruk terhadap penganut lain.

vRasa tidak puas hati

vMungkin akan membawa kepada rusuhan agama yang akan membawa ancaman kepada sturuktur sosial di Malaysia
2)Ekonomi

vAktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini akan mengakibatkan Negara mengalami kerugiann kerana terpaksa membelajakan banyak duit untuk mengamankan Negara.
3)Aqidah

vMembuka pintu kepada kesyirikan dan kekufuran

vMencetuskan pertelingkahan dan perselisihan sesama islam